Se încarcă..

Centenarul îți aduce încă un motiv de bucurie

Anul acesta sărbătorim împreună 100 de ani de la Marea Unire. Și cum un motiv de bucurie nu vine niciodată singur, am creat pentru tine Depozitul Centenar, depozitul cu una dintre cele mai atractive dobânzi de pe piață.

Rate anuale
de dobândă
4 luni 6 luni 12 luni
EUR 1,35% 1,50% 1,85%
USD 2,00% 2,10% 2,30%
LEI 3,40% 3,50% 3,75%

E important să știi ca rata de dobândă aplicabilă în cazul lichidării Depozitului Centenar înainte de data scadentă este 0% p.a. Iar dacă vorbim de comisioane, acestea sunt cele standard aplicabile.

Depozitul Centenar
pe înțelesul tuturor

Mai pe românește, Depozitul Centenar este un depozit la termen, în EUR, USD sau LEI și se constituie pe o perioadă de 4, 6 sau 12 luni.

Vino la Banca Romanească cu sume noi și bucură-te de dobânzile aniversare ale Depozitului Centenar, până la 31.12.2018!*

Suma Depozitului Centenar este fixă pe întreaga durată a depozitului la termen. Minim 1.000 EUR/USD, 4.500 LEI pe Depozit Centenar. Maxim 1.000.000 EUR/USD, 4.500.000 LEI pentru fiecare client.

Va informam ca incepand cu 25.05.2018 in toate tarile din Uniunea Europeana (UE) devine aplicabil Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR - General Data Protection Regulation.

GDPR intareste vechea legislatie si o uniformizeaza la nivelul tuturor tarilor din UE, mai multe detalii puteti regasi in aceasta Nota de Informare. Prin completarea acestui formular va exprimati acordul ca datele dumneavoastra personale sa fie operate de Banca Romaneasca SA, Membra a National Bank of Greece.

Sunt de acord cu Termenii și Condițiile
Aplică acum!

*în limita atingerii plafonului de 50 milioane în echivalent EUR per total
campanie sau variații de peste 2% ale dobânzilor Robor, Euribor, Libor la 6 luni față de valoarea de la 22.08.2018 (oricare survine prima).

Stimată dnă. /Stimate dl.

Vă mulțumim pentru ca ați ales sa fiți clientul Băncii Românești – membra a Grupului National Bank of Greece, in calitate de operator de date cu caracter personal si de partener al dvs. si va asiguram ca este responsabilitatea noastră să păstrăm in siguranță datele dvs. personale, pe care ni le-ați pus la dispoziție.

Din acest motiv, vă comunicăm faptul că Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice, in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (in continuare "Regulamentul") va fi aplicat începând cu data de 25 mai 2018, de către toate statele membre ale Uniunii Europene.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, in calitate de client, au fost furnizate Bancii la data încheierii contractului cu Banca Româneasca S.A. Membra Grupului NBG și/sau la data formulării unei cereri prin care se solicita prestarea unor servicii de către Bancă și/sau pe parcursul derulării contractului. Odată cu alinierea la prevederile Regulamentului General privind protecția datelor, vă reamintim tipul datelor furnizate la data încheierii contractului și scopul prelucrării acestora.

Aceste date cu caracter personal, aparținând dumneavoastră in calitate de client / împuternicit / / codebitor / reprezentant legal sau convențional al unei persoane juridice / asociat / actionar / garant / fideiusor / beneficiar real / detinator de card, (denumita in continuare "persoana vizata"), au fost furnizate către Banca Româneasca la data încheierii contractului cu Banca Româneasca si/sau la data formulării unei cereri prin care se solicita prestarea unor servicii de către Banca si/sau pe parcursul derulării contractului.

1. Datele cu caracter personal

Datele prelucrate sunt:
• numele si prenumele, cod client, pseudonimul,
• codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate,
• data si locul nașterii, sexul, cetățenia, starea civila,
• adresa (domiciliul/ reședința), telefonul/ faxul, e-mailul,
• profesia, locul de munca, formarea profesionala, studiile,
• situația economica si financiara, datele privind bunurile deținute,
• date privind garanțiile oferite Bănciidate bancare, inclusiv privind produsele bancare achiziționate si tranzacțiile bancare;
• date privind serviciul de Internet Banking,
• date privind situația actuala si istoricul relațiilor de creditare cu Banca Romaneasca si celelalte instituții financiare, bancare si nebancare,
• date privind lichiditatea
• funcția publica deținuta, expunerea politica,
• voce, imagine
• semnătura.

2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Aceste date sunt prelucrate de către Banca în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru:
a) realizarea analizei de cunoaștere a clientelei, respectiv de raportare a tranzacțiilor suspecte, in temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale, coroborat cu legislația privind cunoașterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finanțării terorismului - Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului si Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism;
b) analiza riscului de creditare, conform art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv Regulamentului nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit si a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;
c) analiza, deschiderea, încheierea si executarea contractelor de prestare a serviciilor financiar bancare încheiate cu dumneavostra si, daca este cazul, a polițelor de asigurare, a rapoartelor de evaluare, a ipotecilor, pentru obtinerea garantiilor de la FNGCIMM si FGCR, a inregistrarilor in Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare, conform art. 6 alineat 1, litera b) din Regulamentul General privind protecția datelor;
d) realizarea raportărilor de credit sau a altor informări către auditorul extern independent al Băncii sau alți destinatari conform art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor si a legislației speciale aplicabile, respectiv pentru îndeplinirea activităților de control ale autoritatilor, cum ar fi BNR, ANAF, Centrala Incidentelor de Plăti, ANPC, CJPC, ANSPDCP, ISU, FNGCIMM si FGCR, organe de cercetare penala, etc.;
e) colectarea de debite/recuperarea creanțe pe care le datorați către Banca Româneasca, conform contractelor încheiate si a interesului legitim al Banca Româneasca de a recupera creanțele aferente relației contractuale existente cu dumneavoastră, conform art. 6 alineat 1), litera b) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor;
f) realizarea executărilor silite a sumelor datorate precum si a administrării popririlor si sechestrelor conform art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor si a Codurilor de Procedura Civila si Penala;
g) realizarea de analize financiar bancare, cum ar fi cele de analiza de lichiditate, de analiza a garanțiilor depuse, eligibilității pentru obținerea unui credit, administrarea riscului de credit si revizuirea periodica a politicilor si proceselor semnificative de asumare, identificare, masurare, evaluare, monitorizare, raportare si control sau diminuarea riscului de credit etc., conform art. 6 alineat 1), litera c) si litera f) din Regulamentul General privind protecția datelor;
h) realizarea de misiuni de audit si investigatii interne, prevenirea conflictelor de interese si a actelor de coruptie, gestionarea si investigarea rapoartelor / sesizarilor / reclamatiilor conform art. 6 alineat 1), litera c) si litera f) din Regulamentul General privind protecția datelor;
i) îmbunătățirea produselor și serviciilor bancare furnizate, prin optimizarea fluxurilor și proceselor, emiterea și revizuirea de reglementări interne, analiza și optimizarea costurilor și a bugetelor, segmentarea clienților, precum și proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice și a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date în țară sau în străinătate), implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alineat 1), litera f) si art. 32 din Regulamentul General privind protecția datelor;
j) realizarea de rapoarte interne și externe, pentru monitorizarea activitatii Băncii si și raportarea catre grupul financiar din care face parte cât și pentru respectarea cerințelor legale sau statutare dar și pentru prevenirea și combaterea fraudele in conformitate cu art. 6 alineat 1), literele b), c) și f) din Regulamentul General privind protecția datelor.
k) realizarea si transmiterea declarațiilor/raportarilor către ANAF conform art. 6 alineat 1), litera c) si a Codului de Procedura Fiscala, precum si catre alte autoritati ale statului conform cerintelor legale in vigoare; realizarea raportarii catre ANABI (Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, conform Ordinului nr.2385/2016 emis de Ministerul Justitiei);
l) realizarea activitatii de reprezentare juridica, constituire parte civila, expertize judiciare cu scopul apararii drepturilor bancii in instante conform art. 6 alineat 1) litera c) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor;
m) scopuri statistice, conform art. 6 alineat 1), litera f) si art. 89 din Regulamentul General privind protecția datelor;
n) scopuri de marketing direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, fax, apel telefonic, cum ar fi pentru primirea de newsletter/e si alte comunicări comerciale pentru promovarea produselor si serviciilor grupului din care Banca Româneasca S.A. face parte - Grupul NBG (de finanțare/creditare/alte tipuri), in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor,
o) profilarea dumneavoastră, respectiv pentru a va putea oferi informații privind produse si servicii standard sau personalizate din portofoliul Băncii sau al entităților din Grup, inclusiv pentru elaborarea si revizuirea unor modele de scorare prin calcularea unor indicatori in evaluarea solvabilității, a reducerii riscului de creditare si de determinare a gradului de îndatorare, in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;
p) contactarea dumneavoastră in scopul obținerii opiniei dumneavoastră privind serviciile si produsele Băncii, prin apelare telefonica, ce urmează a fi înregistrat, in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;
q) înregistrarea apelurilor telefonice realizate apelând Call Centerul Bancii se realizează pentru imbunatatirea serviciilor si produselor prestate de către Banca Clienților săi sau apeland HelpDesk pentru acordarea de asistenta aferenta serviciului e-bancamea, pe baza acordului dumneavoastră exprimat in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;
r) supravegherea video prin înregistrarea imaginii dumneavoastră in cazul in care vizitați sediile Băncii se realizează in vederea unui interes legitim al operatorului conform art. 6 alineat 1) litera c) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv securitatea obiectivelor si a persoanelor potrivit Legii nr. 333/2003;
s) pastrarea, depozitarea si arhivarea documentelor conform art. 6 alineat 1) litera c) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor.

3. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea (inclusiv stocarea) se realizează pe durata de valabilitate a contractelor, respectiv 10 ani de la încetarea relației contractuale.

Prelucrarea datelor (inclusiv stocarea) in cazul in care nu s-a încheiat o relației contractuala cu dumneavoastră, va fi realizata pe o durata de 5 ani conform Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism.

Prelucrarea datelor in scop de marketing, respectiv in scopurile prevazute in aceasta Nota de informare (in sectiunea Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal) va avea loc pe durata relației contractuale cu Banca Româneasca S.A., precum si pe o perioada de 1 an de la încetarea acesteia. In situația in care va retrageți consimtamantul de marketing direct, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate in acest scop, din momentul retragerii consimtamantului. Durata înregistrării apelurilor telefonice sau a înregistrărilor video este de 30 de zile de la data realizării acestora.

4. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

In situația in care refuzați prelucrarea datelor menționate pentru scopurile stipulate la literele a) - h) de mai sus – Banca este in imposibilitatea initierii de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât este in imposibilitatea de a respecta cerințele reglementarilor speciale in domeniul financiar-bancare privind cunoașterea clientelei, cerințele prudențiale si a altor reglementari legale, inclusiv de a analiza cererea privind prestarea unor servicii de către Banca, de a încheia / derula /executa contractul solicitat de dumneavoastră.

In situația in care va opuneți prelucrării de date in scop statistic, sau celei realizate prin înregistrarea imaginilor video, va informam ca acesta opțiune va fi analizata, si in funcție de situația particulara a persoanei vizate, veți primi un răspuns conform art. 21 din Regulamentul General privind protecția datelor, obiecțiunea dumneavoastră pentru o asemenea operațiune, neavând un efect asupra continuării relației contractuale cu Banca Româneasca.

In situația in care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in scop de marketing direct sau pentru contactarea dumneavoastră in scopul prezentării ofertelor standard sau personalizate, respectiv al înregistrării apelurilor realizate către Call Centerul Bancii, conform punctului 2) de mai sus, pentru care este necesar acordul dumneavoastră relația contractuala dintre dumneavoastră si Banca Româneasca S.A. nu va fi afectata in nici un fel.

5. Persoanele Împuternicite si Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal pot fi transmise către persoana vizata, reprezentanții persoanei vizate, alte companii din același grup cu Banca, agenți de colectare a debitelor/ recuperare a creanțelor, firme de servicii IT, curierat, de paza si securitate, etc., alți partenerii contractuali (avocați, consultanți, contabili, cenzori si auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise), precum si alte entitati, cum ar fi dealeri, furnizori, intermediari in asigurare agreati de client.

De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite către autoritățile de stat conform competentelor acestora si legislației aplicabile, cum ar fi Banca Naționala a României, ANAF, ANABI, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, autoritati judecatoresti etc.

6. Operatori asociați.

Datele cu caracter personal pot fi transmise către operatorii asociați, după caz, Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, Centrala Incidentelor de Plăti, Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, Fondul de Garantare a Creditului Rural, Transfond, conform prevederilor legale in vigoare.

Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea către un anumit terț.

Datele furnizate pot fi transferate către entitati din Uniunea Europeana/EEA. In situația in care datele urmează sa fie transmise către un terț sau organizație internaționala din afara UE, va rugam sa aveți in vedere informațiile din secțiunea Transfer International. De asemenea, in cazul in care datele urmează sa fie transferate internațional către alți terți sau organizații internaționale in afara UE/EEA, veți fi informat si se vor aplica garanțiile prevăzute de art. 44-49 din Regulamentul General privind protecția datelor.

7. Transferul Internațional

Datele vor fi transferate către SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), având calitatea de operator, în cazul în care realizarea de operaţiuni de plăţi solicitate de către dumneavoastră include procesarea prin sistemul SWIFT. Potrivit unei serii de acte normative adoptate de SUA ca urmare a evenimentelor din 11 Septembrie 2001, Departamentul Trezoreriei din SUA a dobândit acces, în scopul luptei împotriva finanțării acțiunilor teroriste, la anumite date cu caracter personal ale clienților (persoane fizice) instituțiilor financiare, în contextul transferurilor internaționale de fonduri, prin intermediul programului SWIFT. In acest sens, exista posibilitatea ca datele transferate către SWIFT, în calitate de operator, sa fie accesibile Departamentului Trezoreriei SUA.

Menționam ca pentru transferul internațional in SUA, exista Decizia Comisiei Europene din 12 iulie 2016, emisa în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA.

In situația in care sunteţi cetăţean al Statelor Unite ale Americii (SUA) sau rezident pe teritoriul SUA, va informam ca, potrivit FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act), va sunt aplicabile direct dispozițiile legale privind regimul fiscal statului US, datele dumneavoastră fiind transmise către autorităţile fiscale din SUA.

8. Drepturile persoanei vizate

Pentru o informare completă, in calitate de persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:

(a) Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea băncii dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, in caz afirmativ, puteți avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

(b) Dreptul la portabilitate a datelor se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format standard, structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele dvs. să fie transmise altui operator fara obstacole din partea Băncii, in cazul in care aceste date sunt prelucrate in mod automat, in temeiul consimtamantului dumneavoastră exprimat conform articolului 6 alineat 1) litera a) sau articolului 9 alineat 1) litera a), respectiv in temeiul unui contract conform articolului 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor.

(c) Dreptul la opoziție reprezintă dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date, atunci când prelucrarea se realizează in temeiul articolului 6 alineat 1) literele e) si f), respectiv pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau pentru realizarea unei sarcini care servește unui interes public.

(d) Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

(e)Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul si nu exista alt temei legal pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării si nu exista motive juridice legitime care prevalează; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societatii informaționale. Ștergerea datelor va fi comunicata fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

(f) Dreptul la restricționare a prelucrării se referă la cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite băncii verificarea corectitudinii datelor; in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea utilizării lor; în cazul în care Banca Românească nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau care va afectează intr-o măsura semnificativa, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizata de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimtamantului dumneavoastră liber exprimat.

h) Dreptul de a va retrage consimtamantul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează in temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia.

Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată si datată, transmisă la sediul Bancii Romanesti din strada George Constantinescu nr. 3, etajele 1,2 și 3 sect. 2, București, 020339. Începând cu 25 mai 2018, daca aveți întrebări legate de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa: dpo@brom.ro sau ne puteți apela si la numerele de telefon 40 21 305.9000; +40 21 304.8136.

De asemenea, in calitate de persoana vizata aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției. De asemenea, va comunicam datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor din cadrul Banca Româneasca S.A., respectiv adresa de email dpo@brom.ro În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind protecţia datelor, Banca Româneasca S.A. va răspunde acestei solicitări în termen de 15 zile, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, şi începând cu 25 mai 2018, în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor.

Banca, in calitate de operator de date cu caracter personal, garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.

Acord de marketing direct

Vă exprimați acordul pentru utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv e-mail, SMS, fax, apel telefonic, pentru primirea de newsletter/e și alte comunicări comerciale pentru promovarea produselor și serviciilor grupului din care Banca Românească S.A. face parte - Grupul NBG (de finanțare/creditare/alte tipuri), în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor.

Accept
Acord de profilare

Vă exprimați acordul pentru a vă putea oferi informații privind produse și servicii standard sau personalizate din portofoliul Băncii sau al entităților din Grup, inclusiv pentru elaborarea și revizuirea unor modele de scorare prin calcularea unor indicatori în evaluarea solvabilității, a reducerii riscului de creditare și de determinare a gradului de îndatorare, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor.

Accept
Acord de profilare și marketing direct

Vă exprimați acordul pentru utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv e-mail, SMS, fax, apel telefonic, pentru primirea de newsletter/e și alte comunicări comerciale pentru promovarea produselor și serviciilor grupului din care Banca Românească S.A. face parte - Grupul NBG (de finanțare/creditare/alte tipuri), în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor.

Vă exprimați acordul pentru a vă putea oferi informații privind produse și servicii standard sau personalizate din portofoliul Băncii sau al entităților din Grup, inclusiv pentru elaborarea și revizuirea unor modele de scorare prin calcularea unor indicatori în evaluarea solvabilității, a reducerii riscului de creditare și de determinare a gradului de îndatorare, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor.

Accept